Een bewonersplatform is een methode om bewoners als belanghebbende rond een bepaald thema te organiseren en via een delegatie deel te laten nemen aan een andere overlegstructuur. Een bewonersplatform wordt bijvoorbeeld gebruikt bij stakeholderstafels (dialoogtafels, omgevingsraad) om de vertegenwoordiging van een bepaalde groep bewoners te verbreden en aan te laten sluiten om een bredere achterban te bereiken.