2030 en 1,5 miljoen woningen van het aardgas af is de ambitie. Maar dit is niet direct betaalbaar voor alle woningeigenaren en -verhuurders. De overheid heeft daarom een aantal regelingen in het leven geroepen die helpen om de ambitie te halen. We zetten ze op een rijtje.

De regelingen zijn allen eind 2019 genoemd in een kamerbrief (met bijbehorende bijlage) van Minister Knops. Ze zijn inmiddels vrijwel allemaal van kracht. (In oktober 2020 is hier nog een aanvullend overzicht op gekomen aan de hand van het algemeen overleg klimaatakkoord gebouwde omgeving.)

1. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Subsidieregeling voor warmtepompen, zonneboilers en vanaf 2021 ook isolatie maatregelen. Voor alle doelgroepen waaronder eigenaar-bewoners en VvE’s. Op deze en deze RVO pagina’s staan de spelregels.

Voor: Eigenaar-bewoners, VvE’s, zakelijke gebruikers | Begroting: EZK | Uitvoering: RVO | Budget: € 1.100 mln. t/m 2030

2. Salderingsregeling

Het afstrepen van teruglevering van duurzame energie tegenover verbruik op de energierekening, inclusief ODE en energiebelasting. Deze regeling wordt afgebouwd vanaf 2023 tot 2031, van 100% naar 0%. Bij salderen betaalt de overheid het verschil tussen de vergoeding van de energieleverancier en betaalde kilowatturen. Na 2023 valt een deel van de teruggeleverde energie dus niet meer onder de regeling, en moeten deze met een redelijk tarief vergoed worden door je energieleverancier. Hier is meer algemene info te vinden.

Voor: Eigenaar-bewoners, VvE’s en (ver)huurders | Begroting: EZK | Uitvoering: Energieleveranciers en Belastingdienst | Budget: € 2.600 mln. t/m 2030

3. Proeftuinen aardgasvrije wijken

Subsidie voor gemeenten die samen met partners een wijk van het aardgas willen halen. Dit zijn nog onbekende processen en moet nog veel over geleerd worden. De PAW subsidie voorziet voor een deel in het financieren van het onbekende proces en product “aardgasvrije wijk”. Er is tussen 2020 en 2030 305 miljoen euro voor beschikbaar. Er zijn 27 wijken toegekend in 2018, en eind oktober 2020 zal de tweede groep toegewezen wijken bekend worden gemaakt. Meer informatie over het programma op de website van PAW.

Voor: Hele wijken (woningen en andere bestaande gebouwen) | Begroting: BZK | Uitvoering: Interbestuurlijk programma PAW | Budget: € 255 mln. t/m 2028

4. Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

Subsidie voor energiebesparende maatregelen in koopwoningen. Het betreft 20% tegemoetkoming voor twee grote isolatiemaatregelen. In 2020 is hier 75 miljoen euro voor beschikbaar en tot 2023 nogmaals 11 miljoen. Deze regeling gaat vanaf 2021 voor eigenaar-bewoners over in de ISDE. Voor VvE’s blijft deze langer bestaan. Meer informatie via RVO te vinden.

Voor: Eigenaar-bewoners, VvE’s | Begroting: BZK | Uitvoering: RVO | Budget: € 86 mln. t/m 2022

5. Warmtefonds

Dit revolverende fonds is voor financiering van isolatie en alternatieve warmte voor bestaande koopwoningen. Ook zonnepanelen kunnen hier deels mee gefinancierd worden. De leningen hebben lange looptijden en lage rentes. Voornamelijk bedoeld voor VvE’s en eigenaar-bewoners. Op de website van het Warmtefonds staat meer informatie.

Voor: Eigenaar-bewoners, VvE’s | Begroting: BZK | Uitvoering: NEF en SVn | Budget: € 900 mln. tot 2030

6. Stimuleringsregeling Aardgasvrij Huurwoningen (SAH)

Regeling om bestaande huurwoningen financieel te stimuleren om op een warmtenet aan te sluiten. Alle type verhuurders worden met deze regeling bediend. RVO vertelt meer.

Voor: Verhuurders | Begroting: BZK | Uitvoering: RVO | Budget: € 200 mln. 2020 t/m 2023

7. Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)

Stimuleringsregeling gebaseerd op de energieprestaties van de woningen. Is geldig voor verhuurders onder de liberalisatiegrens. Er wordt voor en na de verbouwing gekeken naar wat de prestatieverbetering is. Het gaat vaak om twee tot drie stappen in de Energie-Index. De regeling is nu gesloten en gaat waarschijnlijk vanaf 2022 weer open. Via RVO kan je meer leren over de regeling.

Voor: Verhuurders, onder de liberalisatiegrens | Begroting: BZK | Uitvoering: RVO | Budget: € 156,4 mln. 2020 t/m 2022 

8. Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV)

Een heffingsvermindering van de verhuurderheffing voor het verduurzamen van huurwoningen. Geldt voor alle huurwoningen onder de liberalisatiegrens. Het betreft hier minimaal drie stappen verbetering van de Energie-Index. Aanvullende informatie staat op RVO.nl.

Voor: Verhuurders, onder de liberalisatiegrens | Begroting: BZK | Uitvoering: RVO | Budget: circa € 1.000 mln. t/m 2030

9. Renovatieversneller

Subsidie regeling voor grootschalige verduurzaming van huurwoningen. Hierbij kunnen verhuurders samen met andere bedrijven projecten indienen voor nieuwe - maar ook op te schalen integrale verduurzamingsrenovaties. Innovatie wordt hierbij gestimuleerd. De doelgroepen zijn consortia van marktpartijen en verhuurders, maar ook eigenaar-bewoners/VvE’s als het om gemengd eigendom gaat. Meer info via RVO en de programmasite.

Voor: Verhuurders, eigenaar-bewoners (gespikkeld bezit), VvE’s | Begroting: BZK | Uitvoering: RVO | Budget € 130 mln. t/m 2025 

10. Regeling Reductie Energieverbruik (RRE[W])

Een uitkering voor gemeenten om ze te helpen bij het stimuleren van energiebesparende maatregelen door bewoners. De goedgekeurde aanmeldingen van 2020 zijn reeds bekend en zijn/worden in loop van dit jaar gebruikt. Vanaf 16 november is de ronde voor 2021 geopend.

Voor: Eigenaar-bewoners, (ver)huurders| Begroting: BZK | Uitvoering: Gemeenten, via specifieke uitkering| Budget € 243 mln. 2020 t/m 2021

11. NIEUW - Stimulering Aardgasvrije koopwoningen

Een aankomende regeling voor eigenaar-bewoners en VvE's. Er is nog niet veel over bekend, maar de regeling wordt wel mee genomen in het overzicht van komende subsidie regelingen. Deze regeling betreft een tegemoetkoming voor de kosten bij aansluiting op warmtenet van bestaande woningen. Dit is een uitwerking aan de hand van het Urgenda vonnis. De regeling wordt door EZK en BZK samen vorm gegeven. [edit: deze subsidie is onderdeel geworden van de ISDE regeling]

Voor: Eigenaar-bewoners, VvE’s | Begroting: BZK/EZK | Uitvoering: RVO | Budget € 25 mln. in 2021 

Naast deze maatregelen wordt er ook gewerkt aan lagere drempels voor het vergroten van de hypotheek bij verduurzaming van een woning, meer maatwerk bij reguliere leningen voor verduurzaming, en gebouwgebonden financiering. Hoe dat er precies uit komt te zien zonder dat geldverstrekkers en -leners in de knoop raken, wordt nog onderzocht.

Er is bij al deze regelingen een grote focus op grote verhuurders en woning-eigenaren. De vraag is hoe financiering naast de PAW subsidie voor grotere collectieve warmteprojecten wordt vorm gegeven. Zowel in onderzoek, ontwikkeling als in aanleg.