Het Klimaatakkoord is er heel duidelijk over: vanaf 2020 moeten er per jaar tienduizenden woningen worden verduurzaamd. Isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, aquathermie, restwarmte, en nog vele andere technologische oplossingen zijn de oplossing. De vraag waar veel gemeenten en provincies mee zitten is: hoe kan ik mijn inwoners ondersteunen bij het verduurzamen van hun huis? Hoe zorg ik dat lessen die elders geleerd zijn worden meegenomen? En wat is mijn rol als provincie of gemeente?

Adviesbureau Kwink heeft in opdracht van de provincie Gelderland onderzoek gedaan hiernaar. Hun adviesrapport bevat concrete aanbevelingen voor de inrichting van een ondersteuningspunt energietransitie waarmee de provincie Gelderland klaar is voor de transitie in de gebouwde omgeving.

Huidige ondersteuning ongelijksoortig

De provincie Gelderland hoeft met de inrichting van de ondersteuning niet vanaf nul te beginnen. In veel gemeenten en regio’s zijn al energieloketten actief om inwoners te ondersteunen. Er zijn echter grote verschillen in de wijze waarop deze energieloketten zijn georganiseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de schaal, de financiering en de activiteiten die energieloketten uitvoeren.

Advies: verbreed doelgroep, benut schaalvoordelen en borg kwaliteit

Ten eerste is gekeken naar het aanbod van het ondersteuningspunt. Volgens de onderzoekers moet dit aanbod zich richten op ondersteuning bij de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat betekent dat het ondersteuningspunt ook andere doelgroepen dan woningeigenaren moet aanspreken. Bijvoorbeeld huurders, mkb’ers en maatschappelijk vastgoed.

Ten tweede kan voordeel worden behaald door een aantal ondersteunende activiteiten op grotere schaal uit te voeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om ICT-voorzieningen, communicatiecampagnes en specialistische kennis. Daardoor ontstaat meer capaciteit om lokaal in te zetten op een persoonlijke benadering en het versterken van het lokale netwerk.

Ten derde kunnen overheden door middel van financiering eisen stellen die de kwaliteit van de ondersteuning borgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voorkomen van tegenstrijdige belangen en het aansluiten bij landelijke kwaliteitscriteria.

Rol provincie

In de eerste plaats biedt de provincie meerwaarde door kennis die in de regio’s en gemeenten is opgedaan, te verbinden. Als verbindende schakel tussen regio’s en als verbinding tussen landelijke kennisontwikkeling en de lokale praktijk. De onderzoekers bevelen de provincie Gelderland daarom aan om provinciale verbinders aan te stellen die gemeenten en regio’s ondersteunen. Daarnaast kan de provincie door middel van co-financiering voorwaarden stellen om de kwaliteit van de ondersteuning te vergroten.

Bron: KWINK groep

Tags