De nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) ondersteunt energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) bij het opwekken van duurzame energie. De subsidie zorgt dat omwonenden makkelijker mee kunnen doen in een project. Per 1 april 2021 vervangt de regeling de fiscale Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling). In dit artikel lichten we de SCE-regeling kort toe.

Wat houdt de SCE-regeling in?

Hoe werkt de SCE-subsidie?

De SCE is een exploitatiesubsidie. De opzet komt grotendeels overeen met die van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie ++ (SDE++). Energiecoöperaties of VvE’s ontvangen met de SCE gedurende de looptijd van een energieproject subsidie per geproduceerde kWh. Het uitbetaalde subsidiebedrag beweegt mee met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar.

De SCE-subsidie:

 • is een exploitatiesubsidie met een gegarandeerde looptijd van 15 jaar.
 • bestaat uit een basisbedrag dat voor 15 jaar is vastgelegd in de subsidiebeschikking minus een correctiebedrag dat per jaar varieert. Omdat het correctiebedrag jaarlijks fluctueert is de daadwerkelijke subsidie per kWh jaarlijks ook verschillend.
 • wordt berekend per kilowattuur (kWh), op basis van het vermogen van de productie-installatie en het voor die categorie productie-installaties geldende maximum aantal vollasturen. Ook het vermogen en het aantal vollasturen wordt voor 15 jaar vastgelegd in de subsidiebeschikking.

Het idee is dat de subsidiegever geld bijlegt zolang de productie van duurzame energie meer kost dan opbrengt. Er wordt niet gekeken naar daadwerkelijk gemaakte kosten en daadwerkelijk genoten opbrengsten – want dan worden de uitvoeringskosten te hoog. 

Waarom deze regeling?

Het kabinet wil met deze regeling de lokale opwek van duurzame elektriciteit stimuleren. Achterliggend idee is dat daarmee niet alleen een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling voor duurzame energie, maar ook aan een groter draagvlak hiervoor. Burgers worden immers zelf producent. Bovendien zorgt de regeling voor energiebewustzijn, waardoor burgers meer letten op het besparen van energie. In de toekomst leidt de regeling mogelijk tot minder netgebruik, omdat minder transport van elektriciteit nodig is.

Via de salderingsregeling ontvangen burgers en kleinere bedrijven, die op eigen terrein of dak duurzame elektriciteit opwekken, een verlaging van hun energierekening. De energieleverancier trekt de energie die je terug levert af van de energie die je geleverd hebt gekregen. 

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van 2017 stond opgenomen dat er een aparte regeling zou komen voor energiecoöperaties. Een die het mogelijk maakt dat omwonenden – in plaats van energie op te wekken op eigen dak of grond – makkelijker aan kunnen sluiten bij een gezamenlijk project in de buurt. De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking geeft hieraan invulling.

SCE vervangt postcoderoosregeling

Deze SCE vervangt de oude Regeling Verlaagd Tarief, ook wel postcoderoosregeling, bij nieuwe collectieve projecten. Bij de postcoderoosregeling krijgen de leden van een coöperatie of een vereniging van eigenaars (VvE), korting op hun energiebelasting – als ze wonen in de zogenaamde postcoderoos.

De SCE is bedoeld om nieuwe opwekprojecten van energiecoöperaties en VvE's te ondersteunen. Het is voor deze collectieven belangrijk dat ze zekerheid hebben over de toekomstige inkomsten van hun energieproject en dat die voldoende zijn voor een rendabele exploitatie van de productie-installatie. De regeling biedt deze zekerheid. Ze ondersteunt met een passend bedrag per kWh dat aansluit bij de kosten van de productie-installatie.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de oude postcoderoosregeling en de SCE?

 • De SCE-subsidie wordt uitbetaald aan de energiecoöperatie of VvE. Het is vervolgens aan de energiecoöperatie of VvE om de opbrengsten te verdelen onder de leden. Hieraan worden geen nadere eisen gesteld. In de oude postcoderoosregeling ontvangen de leden van de energiecoöperatie of VvE belastingvoordeel via hun energieleverancier.
 • De businesscase van een postcoderoosproject is afhankelijk van de energiebelasting, die weer afhankelijk is van de politiek. Een businesscase onder de SCE is uiteindelijk gebaseerd op marktprijzen.
 • Bij de SCE is er geen koppeling meer met het stroomverbruik van participerende leden. Daardoor kent hij ook minder rompslomp met energieleveranciers.

Wat is een postcoderoos? 

Een postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben). De leden van een coöperatie of VvE die gezamenlijk eigenaar zijn van een opwek-installatie moeten wonen binnen dit postcoderoosgebied.

Ook postcodegebieden die het gebied van de installatie alleen raken met een 'punt' horen bij de postcoderoos. De installatie mag in het midden van de postcoderoos liggen maar mag ook in een van de 'blaadjes'. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten. In de wandelgangen wordt ook wel gesproken over de postcoderups. Leden van de coöperatie of VvE moeten in de vastgestelde postcoderoos van de productie-installatie wonen.

In onderstaand voorbeeld vormen de postcodes 1234, 1230, 1231, 1450, 1506, 1236 en 1247 een postcoderoos. De productie-installatie kan op iedere willekeurige plaats binnen dit gebied zijn gesitueerd.

postcodegebied
Een postcoderoos

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten over de postcoderoos? Ga naar de veelgestelde vragen over locatie van de productie-installatie.

Hoeveel geld is met deze regeling gemoeid?

In 2021 is er een openstellingsbudget beschikbaar van 92 miljoen euro. Het beschikbare budget wordt op volgorde van ontvangst van de aanvragen verdeeld. Subsidie kan worden aangevraagd van 1 april 2021, 09:00 uur tot 1 december 2021, 17:00 uur. 

Jaarlijks zal er een openstellingsronde komen voor het indienen van aanvragen. Bij deze openstellingsronde zal worden aangegeven voor welke categorieën productie-installaties in dat jaar een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend.

In het openstellingbesluit worden de categorieën productie-installaties aangewezen die in die periode voor subsidie in aanmerking komen. Ook worden daarin per categorie productie-installaties het basisbedrag, het maximum aantal vollasturen, de basiselektriciteitsprijs, en voor het lopende jaar het voorlopige correctiebedrag vastgesteld.

Is het mogelijk om tegelijkertijd gebruik te maken van een andere (subsidie)regeling?

Er mag geen eerdere rijksstimulering voor de productie-installatie verstrekt zijn. Vanuit provincie of gemeente is geen probleem.

Kun je onbeperkt gebruik maken van de regeling?

Per locatie mag je per openstellingsronde per categorie productie-installaties maximaal één aanvraag indienen. In volgende openstellingsrondes kan wel een aanvraag gedaan worden voor een nieuwe productie-installatie (bijvoorbeeld ter uitbreiding) op dezelfde locatie.

Lees meer over SCE-subsidie aanvragen.

Welke soorten productie-installaties komen in aanmerking voor de subsidie?

De volgende categorieën productie-installatie worden onderscheiden:

 1. Zon-PV aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kWp
 2. Zon-PV aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 500 kWp
 3. Wind op land aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kW
 4. Wind op land aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 1000 kW
 5. Waterkracht aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kW
 6. Waterkracht aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 150 kW

Voor wie is de regeling bedoeld?

Welke collectieven komen in aanmerking voor de subsidieregeling?

De SCE-regeling is voor coöperaties en verenigingen van eigenaren (VvE). Vanwege de doelstelling van de regeling hebben alleen rechtsvormen ertoe toegang waarbinnen alle leden samenwerken en zeggenschap hebben. Dit is het geval bij coöperaties en VvE’s.

Om als coöperatie voor subsidie in aanmerking te komen, moet je ieder geval 'productie van hernieuwbare energie' als een van je doelstellingen hebben.

De coöperatie of VvE vraagt de subsidie aan en is de ontvanger van de subsidie. De coöperatie of VvE is namelijk ook de partij die investeert in de productie-installatie en die ook de inkomsten ontvangt uit bijvoorbeeld de verkoop van de opgewekte energie.

Daarom heb je als coöperatie of VvE ook de centrale regie over de financiën van de energieproductie. De SCE-regeling stelt geen eisen aan de verdeling van de subsidie door een coöperatie of VvE aan haar leden. Dat is niet nodig is bij de uitvoering van de regeling of om de opwek van duurzame energie te stimuleren.

Wie kan profiteren van de regeling?

Particulieren en ondernemers die samen investeren in het opwekken van duurzame energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak of grond in de buurt. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen – binnen een zogenaamd postcoderoosgebied – kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen.

Welke technieken/productie-installaties komen in aanmerking voor de regeling?

De regeling geldt voor elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen: zon-PV, wind op land en waterkracht.

Per technologie worden twee categorieën productie-installaties opengesteld:

 • Productie-installaties die aangesloten worden op een kleinverbruikersaansluiting (maximaal 3*80A)
 • Productie-installaties die aangesloten worden op een grootverbruikersaansluiting (meer dan 3*80A) 

Dit onderscheid is gemaakt omdat er verschillende regels gelden voor eigen gebruik achter de meter bij klein- en grootverbruikersaansluitingen. 

Per categorie is afgebakend hoe groot de productie-installaties minimaal moeten en maximaal mogen zijn om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie:

 1. Zon-PV aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kWp
 2. Zon-PV aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 500 kWp
 3. Wind op land aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kW
 4. Wind op land aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 1000 kW
 5. Waterkracht aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kW
 6. Waterkracht aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 150 kW

Kunnen bedrijven of verenigingen ook deelnemen in een SCE-project?

Bedrijven, verenigingen of stichtingen die gevestigd zijn in de postcoderoos mogen ook lid zijn. Als voorwaarde geldt wel dat ze een kleinverbruikersaansluiting moeten hebben.

Waar kan ik met vragen terecht?

Bij wie moet ik zijn voor vragen over het aanvragen van subsidie?

Voor vragen over het aanvragen van subsidie kun je contact opnemen met RVO

Op dit moment is de SCE-regeling nog niet officieel gestart. De nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is bij besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat op 27 februari 2021 vastgesteld.  Per 1 april 2021 kunnen subsidie aanvragen ingediend worden via de website van RVO.

De uitwerking van de regeling en het openstellingsbesluit vind je hier:

Wie kan mijn vragen beantwoorden over de uitwerking van een project?

Voor vragen over het uitwerken van een project met de SCE-regeling kun je bij HIER terecht. Stuur een vraag naar onze helpdesk en we denken graag met je mee. 

Deze lijst van veelgestelde vragen en antwoorden is opgesteld door HIER opgewekt en de expertgroep postcoderoos, met vertegenwoordigers van Energie Samen, GrEK, AGEM, OM| Nieuwe Energie en Greenchoice). De informatie werken we regelmatig bij. Heb je vragen? Stuur een mailtje naar info@hieropgewekt.nl. Aan de inhoud van dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Het verdient aanbeveling om zo nodig in concrete gevallen advies in te winnen.