In de handreiking Lokaal eigendom in beleid deelt de Participatiecoalitie praktijkervaringen en concrete voorbeelden van beleidsteksten uit het hele land voor participatie en invulling van het streven naar 50% eigendom van de productie van de lokale omgeving. De handreiking is bedoeld voor gemeenten. Hij geeft praktische adviezen en voorbeelden voor het opstellen en implementeren van beleid rondom burgerparticipatie, lokaal eigendom en ruimtelijke inpassing bij wind- en grootschalige zonneprojecten op land.

Alle partijen die het Klimaatakkoord hebben ondertekend streven naar 50% eigendom van de productie van de lokale omgeving (burgers en bedrijven). In de Regionale Energiestrategieën (RES) werken overheden met netbeheerders, maatschappelijke stakeholders en bewoners regionaal gedragen keuzes uit voor de opwek van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. De uitvoering van de RES ligt bij de gemeentes zelf als bevoegd gezag voor ruimtelijke ordening. Een rechtvaardige verdeling van lasten en lusten van de energietransitie vereist een regisserende rol van de gemeentelijke en provinciale overheid.

Download