‘Gehoord worden’ is voor de meeste leden van coöperaties een belangrijk punt. Een goede coöperatieve dialoog met leden zorgt voor een grotere groep betrokken leden, een betere kwaliteit van besluitvorming en meer draagvlak voor genomen besluiten. Die dialoog met je leden kun je stimuleren door thema-avonden, ledenfeesten of inspiratiesessies te organiseren en verschillende commissies op te zetten. Daarnaast organiseer je jaarlijks een ALV. Hierin informeer je als bestuur de leden over de voortgang van het project én leg je zeggenschap daarover af aan iedereen. Betrek je leden actief bij de thema’s die ter sprake komen op de ALV.

Ledenbetrokkenheid = coöperatieve dialoog

Een hoge mate van ledenbetrokkenheid van de leden is zeer relevant voor het functioneren en de continuïteit van de coöperatie. Dit betekent dat er een vorm gezocht moet worden om de leden te betrekken. Dit kan door middel van werkvormen die passen bij een grote ledenbetrokkenheid, die passen bij de context van de huidige tijd en die bijdragen aan de gezamenlijke ‘mindset’ van de leden en andere betrokkenen bij de coöperatieve onderneming.

Het voeren van de coöperatieve dialoog  met je leden zorgt voor betere en meer gedragen besluiten. De invloed en betrokkenheid van je leden versterkt zo de verenigingskant van de coöperatie. Zo draagt de coöperatieve dialoog bij tot het breder en beter betrekken van een grotere groep leden (raadpleging van de achterban), en/of, het beter laten functioneren van een bestaande groep, bijvoorbeeld van het bestuur of de ledenraad, door het versterken van het coöperatieve besluitvormingsmodel. Schroom dus niet om te experimenteren met verschillende werkvormen om je leden actief - vaker dan op je jaarlijkse ALV - te betrekken. 

Voorbeelden ter inspiratie

G1000

In een G1000 komt een grote groep leden samen die gezamenlijk een onderwerp uitdiepen. Hierbij staan een vrije inbreng (geen agendapunten), transparantie, horen en wederhoren centraal.

Loting/jury

Een aselecte ledenraadpleging buigt zich onder leiding van een inhoudelijk deskundige over een belangrijk vraagstuk in de coöperatie. De bevindingen dienen vervolgens als advies voor de besluitvormende organen.

Reflectieve dialoog

Een grotere groep leden buigt zich in subgroepen over de vragen die door de bestuurders worden gesteld. Hierbij kunnen allerlei methodieken worden gebruikt. De leiders luisteren naar de oplossingen van de groepen en geven aan welke oplossingsrichting zij prefereren.

Virtual community

Een geselecteerde groep leden werkt op afstand samen op een online platform. Hierdoor kunnen verschillende invalshoeken uitgediept worden zonder fysieke belemmeringen (files bijvoorbeeld).

Toepassing is maatwerk

Bovenstaande werkvormen zijn enkele voorbeelden van coöperatieve dialoog waarmee in de coöperatie geëxperimenteerd kan worden. De vormgeving en toepassing hiervan verschilt per schaalgrootte en bestuursstructuur van de coöperatie. Dit houdt in dat er diverse mogelijkheden zijn tot combineren en aanpassen om zo tot een werkbare methodiek voor je coöperatie te komen. Experimenteren binnen de coöperatie is maatwerk!

Kijk voor meer informatie en inspiratie op de website van de Nationale Coöperatieve Raad