Welke leervragen moeten beantwoord worden om te zorgen dat het potentieel van bewonersinitiatieven in de warmtetransitie volledig benut wordt? HIER stelde een kennisagenda op.

De hoofddoelstelling van het programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is het ontwikkelen opschaalbare wijkaanpak, die uitvoerbaar is voor gemeenten en andere relevante partijen. Daarvoor is in aanvulling op de proeftuinen een kennis- en beleidsagenda nodig gericht op de vraag hoe deze doelstelling kan worden gerealiseerd. Alle relevante partijen dienen daarbij te zijn betrokken. Binnen het PAW is ervoor gekozen deze agenda te richten op zeven thema’s; regie en organisatie, kosten en financiering, data gedreven planvorming, technische oplossingen, juridische (on)mogelijkheden, participatie en communicatie en de verbinding met de sociaaleconomische opgave.

Bewonersinitiatieven kunnen in de praktijk een waardevolle rol spelen bij de transitie naar aardgasvrije wijken en hebben daarbij op de zeven thema’s eigen kennis- en leervragen, die aansluiten bij die van gemeenten. Klimaatstichting HIER heeft daarom vanuit haar rol als kennisplatform een aanvullende kennisagenda opgesteld vanuit het perspectief van bewonersinitiatieven. 

Download de kennisagenda