Coöperaties met windenergieprojecten hebben op verschillende manieren met de gemeente te maken. De wijze van samenwerken hangt af van de rol die een gemeente heeft. Dat kan zijn:

  • De gemeente ontwikkelt duurzaamheidbeleid.
  • De gemeente ontwikkelt een windvisie en stelt randvoorwaarden voor windontwikkeling (kaderstellend).
  • De gemeente en/of provincie is bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning (ruimtelijke ordening).
  • De gemeente is grondeigenaar (en heeft eigen grondposities)
  •  De gemeente verleent een concessie onder voorwaarden voor de bouw van een bedrijventerrein of nieuwbouwproject (in geval van eigen grond).
  • De gemeente is medefinancier (meestal voorbereidende fase).

Opvallend in 2017 is dat steeds meer gemeenten, regio’s en provincies randvoorwaarden formuleren waaraan de ontwikkeling van windenergie en zonneweides op hun grondgebied moet voldoen. Dit geldt in het bijzonder voor de wijze waarop bewoners betrokken worden in het proces. In de meeste gevallen wordt verwezen naar de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land (2016) van de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA). Dit behelst onder andere: actieve participatie van bewoners in het ontwikkelproces, mogelijkheid tot financiële participatie en reserveren van een bedrag voor een wind- of gebiedsfonds.

Een aantal gemeenten gaat verder en stelt aanvullende voorwaarden aan de invulling van burgerparticipatie. Zo spreken de gemeenten Vlaardingen en Bodegraven-Reeuwijk bijvoorbeeld een voorkeur uit voor coöperatieve wind- en zonontwikkeling. Een volledig overzicht van de toetsingskaders voor windenergie voor burgerparticipatie van Zuid-Hollandse gemeenten is naar ons weten nog niet gemaakt.


Downloads

Lees ook: Lokale Energie Monitor Zuid Holland: Koploper in coöperatieve wind