Het realiseren van een windpark kost veel tijd en vergt een groot aantal activiteiten van verschillende partijen. Een windplan staat niet op zich, maar maakt deel uit van de totale inrichting van een gebied. RVO.nl heeft een stappenplan ontwikkeld om inzicht te krijgen in de verschillende activiteiten die komen kijken bij het realiseren van een windpark.

In het proces van de ontwikkeling van een windpark zijn conform de fasering bij gebiedsontwikkeling de volgende fasen te onderscheiden:

1: Voorverkenning (quick scan)

Provincies en gemeenten ontwikkelen beleid over klimaat- en energiedoelstellingen, los van concrete windenergieprojecten. Ze kunnen dit ontwikkelingsgericht doen, door zelf mogelijkheden voor windenergie aan te wijzen, of uitsluitingsgericht, door te bepalen waar geen windturbines mogen komen. Andere partijen als burgers en belangenorganisaties kunnen in de voorverkenningsfase reageren op de beleidsplannen en zo waar mogelijk invloed uitoefenen. Initiatiefnemers kunnen ook zelf een algemene inventarisatie naar de mogelijkheden van windenergie doen voordat ze een concreet project starten.

2: Verkenning (haalbaarheidsfase)

Eén of meer partijen willen windenergie in een bepaalde regio. Is zo'n initiatief (financieel) haalbaar? Waar kunnen de windturbines komen? Wie doen er mee? Dat zijn de vragen die in de verkenningsfase beantwoord moeten worden.

3: Planfase

In deze fase stellen partijen vast of het projectplan daadwerkelijk haalbaar is. Ook komt er zo mogelijk een ruimtelijke onderbouwing of een complete milieueffectrapportage (m.e.r.). Daarnaast wordt bekeken of het project aan alle wettelijke normen en regels voldoet en worden de vergunningaanvragen en/of de bestemmingsplanwijziging voorbereid. Tevens worden in deze fase de contracten klaargemaakt voor de realisatie.

4: Realisatie

Als alle benodigde vergunningen onherroepelijk zijn en alle contracten voor het windpark getekend zijn, kan de realisatiefase beginnen. De realisatiefase start met de aanleg van de toegangswegen en de kraanopstelplaatsen, heien en storten van fundaties en de aanleg van het kabetracé. Daarna kunnen de turbineonderdelen en kranen aangevoerd worden om met de bouw van de turbines te starten. Als de windturbines zijn geïnstalleerd, begint het testen van de windturbines. De realisatiefase wordt afgerond met de opening van het windpark.

5: Exploitatie en Beheer

Dit is de laatste en langste fase in een windenergieproject. De windturbines zijn gebouwd en zullen 15 tot 20 jaar elektriciteit blijven opwekken.

Bron: RVO.nl