Welke bijdrage kunnen lokale kleinschalige warmtevoorzieningen leveren aan de verduurzaming van de warmtevoorziening? Is er een rol weggelegd voor burgercollectieven – en coöperaties? En zo ja, welke is dat? Wat is nodig om lokale warmte-initiatieven te versterken? Deze vragen vormden het startpunt voor dit onderzoek in opdracht van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland. De resultaten worden gepresenteerd in het rapport ‘Lokale warmte-initiatieven en de rol van burgercollectieven in de warmtemarkt.’

Het doel van deze verkenning is:

  • het in kaart brengen van bestaande lokale warmte-initiatieven,
  • inzicht krijgen in de kansen en belemmeringen,
  • aangeven wat er nodig is om lokale warmte initiatieven te bevorderen.

In deze verkenning zijn een twintigtal initiatieven in kaart gebracht. Een aantal initiatieven is al volop in bedrijf, in andere gevallen gaat het om onderzoeksinitiatieven of projectideeën. Er is daarnaast gekeken naar een aantal lokale warmtebedrijven van gemeenten en commerciële partijen. Deze bedrijven geven zicht op de praktijk van lokale warmteproductie en levering (met name de business case); burgers spelen hier geen actieve rol. In alle gevallen gaat het om initiatieven die op een creatieve manier gebruik maken van lokaal beschikbare bronnen, een (min of meer) rendabel warmtebedrijf runnen, of die daar serieus naar op zoek zijn.

  • Het rapport kun je hier downloaden.