De 30 Nederlandse regio's die een Regionale Energiestrategie (RES) moeten maken als onderdeel van het Klimaatakkoord, krijgen vanwege het coronavirus vier maanden uitstel voor het maken van de concept-RES. Volgens de oorspronkelijke planning moesten de regio's uiterlijk 1 juni 2020 de bestuurlijk vastgestelde concept-RES indienen, maar die deadline is nu verschoven naar 1 oktober 2020. Deze dienen vervolgens voor de nieuwe datum van 1 juli 2021 omgezet te worden naar de RES 1.0.

Van concept-RES naar RES 1.0

De doelen die worden vastgelegd in de 30 concept-RES’en zijn onderdeel van de totale Nederlandse ambitie op het gebied van duurzame energie: het opwekken van 35 terawattuur hernieuwbare energie op land in 2030.

De concept-RES’en die nu 1 oktober 2020 klaar moeten zijn, worden vanaf deze datum doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Deze PBL-analyses komen op uiterlijk 1 februari 2021 beschikbaar. Mochten de concept-RES'en niet tot het behalen van het landelijke doel leiden, dan wordt door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een landelijke verdeelsystematiek toegepast. De datum voor toepassen van die verdeelsystematiek is, indien nodig, nu verschoven naar 1 februari 2021.

aangepaste planning regionale energie strategie
Gewijzigde planning RES-proces als gevolg van COVID-19-virus
Bron: Solar Magazine

Aangepaste RES-planning

In overleg besloten de opdrachtgevers van het Nationaal Programma RES (BZK, EZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen), samen met de voorzitters van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving, dat een verruiming van het tijdschema voor het opleveren van de RES nodig is.

De aangepaste RES-planning is als volgt:

  • De planning voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES wordt verruimd van 1 juni naar 1 oktober 2020.
  • Op 1 oktober start PBL de RES-analyse (kwantitatief én kwalitatief) zoals die eerder beoogd was op 1 juni. De PBL-analyse komt op uiterlijk 1 februari 2021 beschikbaar, samen met het advies van het nationaal programma RES (appreciatie).
  • Het toepassen van de verdeelsystematiek – indien nodig - verschuift naar 1 februari 2021.
  • De planning voor het opleveren van de RES 1.0 wordt verruimd van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021. 

De 30 RES’en hebben allemaal hun eigen aanpak, werkwijze en planning. Het besluit tot verruiming van de planning biedt de regio’s de mogelijkheid om door te gaan op de eigen koers: eerder inleveren is dus ook prima. Uitgangspunt is dat de doelen zoals opgenomen in het Klimaatakkoord niet vertraagd raken.