Met aangescherpt ruimtelijk beleid en het wegnemen van belemmeringen voor de versnelde toepassing van zon op daken, gaat het kabinet inzetten op het maximaal ontzien van natuur- en landbouwgronden.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meldt dat in een Kamerbrief naar aanleiding van de 2 moties Faber die in het voorbije jaar door de Tweede Kamer zijn aangenomen.

2 moties

De Tweede Kamer nam afgelopen mei de gewijzigde motie Faber aan om nieuwe zonneparken te toetsen aan de nationale zonneladder of lokale afwegingskaders. Een stop op nieuwe vergunningen voor zonneparken waarvoor in de originele motie werd gepleit, was daarmee ternauwernood van de baan. Bovendien wist Faber in oktober 2018 al een motie door te Tweede Kamer te loodsen die voorziet in een nationaal afwegingskader en een zonnelader voor zonne-energieprojecten.

Gesprekken op gang

Met de moties sprak de Tweede Kamer de zorg uit over zonneparken, omdat deze ertoe zouden kunnen leiden dat landbouwgrond verdwijnt en deze negatieve gevolgen zouden kunnen hebben voor kwetsbare natuur en bodemleven. ‘Het kabinet waardeert het zeer dat dat met de moties Faber aandacht is gevraagd voor het belang van een goede ruimtelijke inpassing’, schrijft Wiebes. ‘Vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit en de zorgen van mensen over de impact van de energietransitie op hun leefomgeving, is het belangrijk dat beschikbare ruimte op daken en andere terreinen zoals snelwegen en vuilnisbelten, maximaal worden benut.’

Combinatie van maatregelen

Naar aanleiding van de moties is Minister Wiebes in 'goed gesprek gegaan met het IPO namens de provincies, de VNG namens de gemeenten, de LTO namens de agrarische sector, Netbeheer Nederland namens de netbeheerders, de Natuur en Milieufederaties, Holland Solar en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Alle partijen onderschrijven het doel van de motie (het ontzien van landbouw en natuur) en hebben gezamenlijk verkend wat ervoor nodig is om dit voor elkaar te krijgen’. Wiebes schrijft dat het kabinet gezamenlijk met deze partijen tot een brede mix van maatregelen is gekomen voor zowel de overheid als de sector. Voor de overheid gaat het hierbij om een combinatie van nationaal, provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid, financiële instrumenten en overige regelgeving die niet alleen bijdraagt aan het ontzien van landbouw en natuur, maar ook aan het stimuleren van het gebruik van daken en het slim combineren van functies.

Lees het hele artikel op SolarMagazine.nl

Bron: SolarMagazine

Zie ook: 

De Natuur- en Milieufederaties pleiten voor projecten die 'drievoudig duurzaam' zijn: opwekking van duurzame energie, zorgvuldige inpassing in de natuur en leefomgeving en participatie van de omgeving. Ze hebben dit uitgewerkt in een constructieve zonneladder.