De Regeling Verlaagd Tarief, ofwel de postcoderoosregeling voor energiecoöperaties, wordt vervangen door een subsidieregeling. Dat schrijft de minister van Economische Zaken en Klimaat vandaag in een brief aan de Kamer. De nieuwe stimuleringsregeling kan vanaf 2021 aangevraagd worden door energiecoöperaties en VVE's. Er zal 37 miljoen euro beschikbaar zijn in 2021 voor projecten van coöperaties. 

De komende tijd zal de regeling verder uitgewerkt worden in overleg met de sector: coöperaties, belangenvertegenwoordiger Energie Samen en HIER opgewekt. 

Waarom de postcoderoosregeling vervangen?

De postcoderoosregeling bestaat sinds 2014 en is opgezet om mensen die niet zelf kunnen salderen de gelegenheid te geven om een hernieuwbare energieproject in de buurt te realiseren. Ondanks dat de postcoderoosregeling een aantal keer is aangepast om knelpunten weg te nemen wordt de regeling door gebruikers nog steeds als complex ervaren, mede doordat een belangrijk deel van de uitvoering bij de elektriciteitsleveranciers is belegd, naast de Belastingdienst. Daarnaast acht de Minister het wenselijk de (aanpassing van de) salderingsregeling en de postcoderoosregeling zo veel mogelijk te uniformeren.

Na overleg met de sector is het kabinet tot de conclusie gekomen dat energiecoöperaties en VVE’s in de toekomst beter gestimuleerd kunnen worden met een subsidie dan met een verlaagd energiebelastingtarief (volgend uit het Klimaatakkoord). Daardoor kan tevens de complexiteit worden verminderd, is de stimulering van postcoderoosprojecten van energiecoöperaties en VVE’s niet meer afhankelijk van veranderingen in de energiebelasting en kan de hoogte van de stimulering toegespitst worden op wat nodig is.

Voorwaarden subsidieregeling voor energiecoöperaties en VVE’s

Vanaf 2021 kunnen energiecoöperaties en VVE’s subsidie aanvragen voor een zonne-energieproject of kleinschalig windenergieproject. De belangrijkste voorwaarden op een rij:

 • Zonne-energieprojecten tussen 15 en 300 kWp.
 • Windenergieprojecten op land tussen 500 en 1000 kWp. (Onderzocht wordt nog om ook kleinschalige waterkrachtprojecten op te nemen).
 • Deelnemers aan een project moeten lid zijn van een energiecoöperatie of VVE.
 • Deelnemers moeten (bij aanvang) wonen in hetzelfde postcoderoosgebied als waar de hernieuwbare energieproductie plaatsvindt.
 • Bij verhuizing buiten het postcoderoosgebied kan deelnemer lid blijven van de energiecoöperatie.
 • Een minimum aantal deelnemers in het postcoderoosgebied vereist is:
  • Voor zonne-energieprojecten moet de energiecoöperatie per 5 kWp 1 lid hebben.
  • Voor windenergieprojecten op land moet de energiecoöperatie per 2 kWp 1 lid hebben.
 • Particulieren of ondernemingen met een kleinverbruikersaansluiting kunnen deelnemen.
 • Alle individuele leden hebben één stem in de besluitvorming, ongeacht de hoogte van de financiële inleg.

Uitvoering

In de huidige postcoderoosregeling ontvangen de leden van de energiecoöperatie of VVE het belastingvoordeel via hun energieleverancier. Dit gaat veranderen. De subsidie wordt uitbetaald aan de energiecoöperatie/VVE. Het is vervolgens aan de energiecoöperatie/VVE om de opbrengsten te verdelen onder de leden. Hieraan worden geen nadere eisen gesteld.

Dit betekent dat:

 • Directe koppeling tussen de productie van de energiecoöperatie/VVE en het verbruik van de leden komt te vervallen.
 • Energiecoöperatie/VVE ontvangt gedurende een periode van 15 jaar subsidie per geproduceerde kWh, waarbij het uitbetaalde subsidiebedrag meebeweegt met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar.
 • De subsidieregeling wordt jaarlijks langdurig opengesteld.
 • Beschikkingen worden op volgorde van binnenkomst verleend. Als er op de dag van overtekening meerdere aanvragen binnenkomen, wordt onder deze aanvragen geloot.
 • De subsidieregeling zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
 • Openstelling regeling vanaf 2021

Tarief en budget

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekent jaarlijks hoe hoog het subsidiebedrag moet zijn, rekening houdend met de specifieke aard van de projecten en de reële kosten die energiecoöperaties/VVE’s maken. Doordat de hoogte van de stimulering per project vastgelegd wordt in een beschikking, weten projecten wat ze kunnen verwachten en is er niet meer de onzekerheid van de energiebelastingtarieven die kunnen veranderen.

In 2021 is een budget van € 37 miljoen beschikbaar (gelijk aan het verwachte budget voor de huidige Regeling Verlaagd Tarief). In het najaar van 2020 verwacht de Minister meer duidelijkheid te kunnen geven over tarieven bij de eerste openstelling in 2021.

Bestaande projecten

De postcoderoosregeling zal per 1 januari 2021 komen te vervallen voor nieuwe gevallen. Voor de op 31 december 2020 leden van bestaande postcoderoosprojecten blijft het verlaagde energiebelastingtarief van toepassing gedurende 15 jaren na het tijdstip waarop zijn energiecoöperatie/VVE is gestart. Het Ministerie van Economische zaken en Klimaat heeft onderzocht of het mogelijk is om voor deze groep een overstap- of afkoopregeling te maken, zodat ze het recht op een verlaagd energiebelastingtarief kunnen inwisselen tegen subsidie. Conclusie is daarvan dat dit niet werkbaar en te complex is. Onder andere vanwege staatssteunregelgeving en omdat het energiebelastingvoordeel terecht komt bij de leden van de energiecoöperatie/VVE en de subsidie in de nieuwe regeling uit wordt betaald aan de energiecoöperatie/VVE zelf.

Voor projecten die nu in voorbereiding zijn zal het per energiecoöperatie/VVE verschillen of gebruik wordt gemaakt van de huidige postcoderoosregeling of dat men wacht op de nieuwe subsidieregeling. Bij het uitwerken van de nieuwe subsidieregeling betrekt de Minister de sector steeds zoveel mogelijk en zal hij tijdig communiceren over specifieke elementen van de subsidie. Daardoor kunnen energiecoöperaties die een nieuw project willen opstarten zich goed voorbereiden op de openstelling van de subsidieregeling.

Belangenbehartiger Energie Samen is tevreden over de nieuwe regeling, wel was er hoop op een overgangsregeling, die er niet komt. Projecten die al gestart zijn met de huidige postcoderoosregeling, blijven dat 15 jaar lang doen. De dalende energiebelasting is een risico voor de businesscase. Vormt dit een financieel probleem? Dan kun je contact opnemen met Energie Samen.