De conceptversie van de Wet collectieve warmtevoorziening (in de volksmond Warmtewet 2) ligt op dit moment ter consultatie. Dit betekent dat je als burger of betrokken stakeholder input kan geven op het concept. Deze feedback wordt dan meegenomen in het verder uitwerken van de wet, waarna deze uiteindelijk goedgekeurd moet worden door de Tweede en Eerste kamer.

De wet is ontworpen om de groei van collectieve warmtesystemen te bevorderen (door marktordening te verbeteren), transparantie in kosten en prijzen te verschaffen, leveringszekerheid aan te scherpen en de verduurzaming van collectieve warmte te borgen.

Belangrijkste onderdelen nieuwe Warmtewet

 • De gemeente krijgt de mogelijkheid om warmtekavels te verdelen in de gemeente.
  • Dit zijn één of meerdere wijken, waarbij voor nationale kosten en bewoners een collectief warmtesysteem financieel het gunstigst is.
  • Per kavel wordt via een openbare aanwijsprocedure een warmtebedrijf aangewezen.
 • Een warmtebedrijf is één juridische eenheid die verantwoordelijk is voor warmte-opwek, -transport en –levering.
  • Wel kunnen er meerdere publieke en private instellingen als uitvoerende partijen onder deze eenheid vallen.
 • Het warmtebedrijf krijgt alleenrecht en plicht op warmtelevering voor minimaal 20 tot maximaal 30 jaar.
 • Warmtebedrijven dienen een plan in bij de gemeente, wat wordt getoetst door de ACM. Hierin bewijst het in staat te zijn een collectief warmtesysteem op te zetten en in stand te houden.
 • De ACM krijgt een veel uitgebreidere rol om de warmtebedrijven te controleren.
 • De warmtetarieven worden bepaald aan een (door de ACM gecontroleerd) kosten+ model (kosten plus redelijk rendement).
 • Er komen strenge eisen op duurzaamheid/verduurzaming, leveringszekerheid en transparantie.
 • Bewoners krijgen een opt-out mogelijkheid.
  • Je kan als bewoner actief zeggen dat je niet meedoet met aansluiting.
  • Mits je zelf (minstens even) duurzame verwarming voor je huis regelt.

3 Kwesties om nader te onderzoeken

Een aantal punten is EZK nog aan het onderzoeken om er invulling aan te geven. Hier wordt expliciet om input gevraagd:

 • Zou het kunnen dat een warmtebedrijf zelf geen eigenaar is van het net, maar toch nog goede duurzame warmtelevering garanderen?
 • Zo ja, is er dan een eerlijke mogelijkheid om netwerkbedrijven een rol te geven in deze constructie?
 • Welke regels zijn belangrijk als verschillende warmtesystemen van verschillende warmtebedrijven gekoppeld worden?

Uitzonderingsregel voor kleine warmtenetten en warmtecoöperaties

Initiatieven en kleine warmtenetten kunnen een ontheffing krijgen voor een bepaald gebied waar warmte geleverd moet worden. Dit gebied kan zowel binnen als buiten een warmtekavel liggen.

Deze ontheffing hebben wij ook recent doorgenomen met EZK tijdens één van onze kennissessies. Hierin legde Femke Heijne uit hoe dit in de conceptwet is vormgegeven. De volgende criteria gaan op voor de uitzondering:

 • Maximaal 500 aansluitingen (kleinverbruikers).
 • Het is aannemelijk dat het warmtebedrijf het warmtesysteem conform gebiedsplan technisch financieel en organisatorisch kan uitvoeren.
 • Het is aannemelijk dat warmtebedrijf aan haar wettelijke taken kan voldoen.
 • Het warmtebedrijf moet eigenaar zijn van het warmtenet.
 • Indien het leveringsgebied binnen een aangewezen kavel ligt, mogen er geen significante negatieve effecten zijn op de aanleg en exploitatie van een warmtesysteem van het door de gemeente aangewezen warmtebedrijf (ook in een toekomstige situatie).
 • Het gebied mag niet verbonden zijn met een ander klein collectief systeem zodat het in feite één groot collectief warmtesysteem is. Koppeling aan het grotere net voor piekregeling wordt wel mogelijk.

Wil je meer weten over de Warmtewet 2?

Er zijn veel partijen met diverse belangen betrokken bij de warmtewet, zoals netwerkbedrijven, warmtebedrijven, gemeenten, coöperaties en bewoners. Ze hebben allemaal een andere insteek en feedback rondom de nieuwe marktordening. We noemen er hier een paar om je een beter beeld te geven, zodat je terugkoppeling naar EZK scherper kan zijn.

Warmtemanifest

Energie Samen, netwerkbedrijven en een aantal andere partijen geven samen een duidelijk signaal dat zij meer ruimte willen voor initiatieven en netwerkbedrijven. Zij hebben een manifest opgesteld waarin zij duidelijk hun standpunt verwoorden.

Meerdere modellen

Onderzoek van Ecorys en SEO Economisch Onderzoek wijst op een noodzakelijk sturende rol van de overheid in de warmtemarkt, maar waar wel meer organisatievormen mogelijk moeten zijn. Zo wordt innovatie meer de ruimte geboden. In plaats van dat elk warmtenet binnen één model moet passen.

Advies van ACM

De ACM heeft eerder dit jaar advies gegeven over de rol van netwerkbedrijven. Zij zien voor netbeheerders geen rol  – maar voor netwerkbedrijven wel onder strikte voorwaarden. Lees het advies hier.

Geef jouw input op de Warmtewet 2

Er is nu ruimte om je input te geven in deze complexe opgave. Via deze link kun je de conceptwarmtewet, toelichting en kamerbrief lezen. Bovendien kun je je feedback geven.