Alliander heeft een blog gepubliceerd in samenwerking met het Warmtebronnenregister. Het originele artikel staat op de website van Alliander.

De uitfasering van aardgas als belangrijkste bron van onze verwarming is gestart. De roep om nieuwe duurzame warmtebronnen wordt steeds luider. Zo ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar men volop bezig is met de ontwikkeling van een regionaal duurzaam en open warmtenet. Het Grand design 1.0 dient daarvoor als inspiratiebron. Een warmtenet dat huizen, tuinbouwkassen en bedrijven in de MRA gaat verbinden aan een mix van grote en kleinere lokale warmtebronnen. Dat zijn nu vooral de restwarmte van de AEB uit Amsterdam, de Diemercentrale en de biomassacentrale in Purmerend. Nieuwe bronnen kunnen zijn Tata Steel, datacenters en geothermie. De mogelijke warmtebronnen zijn echter lang nog niet allemaal in beeld. Alliander DGO, als partner direct betrokken bij het Programma Warmte van de MRA, heeft de basis gelegd voor een interactief platform: het Warmtebronnenregister. De provincie Noord-Holland heeft de online applicatie gemaakt waarmee de informatie over (potentiële) warmtebronnen in de MRA openbaar toegankelijk is als open data.

Koppeling van lokale warmtevraag en -aanbod

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling ziet grote meerwaarde in een wijkgerichte aanpak en het actief betrekken van lokaal belanghebbenden bij warmtekeuzes. De inzet en ontwikkeling van lokale warmtebronnen dragen bij een duurzame, betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening. Als netbeheerder en ontwikkelaar van duurzame infrastructuren ziet DGO het als haar taak om de lokale warmtevraag en -aanbod letterlijk en figuurlijk aan elkaar te verbinden. Het Warmtebronnenregister past perfect binnen deze visie. Het bundelen van kennis over warmtebronnen binnen de MRA op een interactief platform stimuleert de (lokale) koppeling van warmtevraag en –aanbod. Het open platform is vrij toegankelijk voor iedereen die mee wil denken over een duurzame warmtevoorziening, van beleidsmakers tot lokale coöperaties en warmtevragers tot warmteleveranciers.

Hoe werkt het?

Het platform is ingericht als een interactieve kaart met verschillende kaartlagen, die eenvoudig zijn in- en uit te schakelen door de gebruiker. Van de bronnen is een inschatting gemaakt van de potentieel te leveren (rest)warmte en het temperatuurniveau. Veel wat kleinere bronnen zijn helaas nog niet in beeld of er ontbreken nog detailgegevens. Het doel is om het Warmtebronnenregister regelmatig te actualiseren op basis van data die gebruikers zelf aanleveren. Dit zal de nauwkeurigheid van het register vergroten en bijdragen aan keuzes voor lokale en wijkgerichte warmte-oplossingen in de hele regio. Hiermee sluit het volledig aan op het programma MRA Warmte Koude.

Grand design 2.0

Op dit moment werken de 35 partners (o.a. energieleveranciers, netbeheerders en overheden) in de MRA aan het Grand Design 2.0. Deze update van Grand design 1.0 beschrijft hoe een regionaal duurzaam warmtenet in het gebied  van de IJmond tot aan Almere en van Aalsmeer tot aan Purmerend zich kan ontwikkelen. Het doel is om tot 2040 minimaal zo’n 500.000 woning(equivalent)en van het aardgas af te halen en aan te sluiten op dit duurzame warmtenet. Grote regionale (industriële) restwarmtebronnen en gascentrales spelen in eerste instantie in het regionale warmtenet een belangrijke rol. Echter, deze bronnen zullen opdrogen en zijn dus op de langere termijn onvoldoende om de doelstelling te behalen. Er is dan ook behoefte aan een uitgebreid overzicht van alle lokale bronnen, op hoge èn lage temperatuur. Datacenters, kleine industrie, koelhuizen, gemalen, allemaal kunnen ze uiteindelijk bijdragen aan de warmtetransitie die het aardgasloze tijdperk mogelijk gaat maken. Met behulp van het Warmtebronnenregister kan op wijkniveau warmtevraag en -aanbod op het juiste temperatuurniveau gekoppeld worden.