Woningcorporaties en warmtebedrijven gaan op projectniveau snel tot afspraken komen over de aanleg van een warmtenet. De afspraken zijn vastgelegd in het zogenoemde 'Startmotorkader'. Het Rijk ondersteunt deze afspraken met een nieuwe subsidieregeling, die kan oplopen tot € 5.000 per woning. Doel is om de komende jaren 55.000 huurwoningen aan te sluiten op een warmtenet.

De afspraken moeten als startmotor zorgen voor een schaalsprong om de wijkgerichte aanpak op gang te krijgen of te versnellen. Die schaalsprong is nodig om te innoveren en tot een aantrekkelijke businesscase te komen: inbreng van grote volumes en langetermijninvesteringszekerheid zijn twee belangrijke voorwaarden voor kostendaling.

Zelfde energierekening

Om het voor de huurders van corporaties aantrekkelijk te maken om over te stappen naar een warmtenet is afgesproken dat de warmterekening voor bewoners een kopie wordt van de huidige gasrekening. De rekening bestaat net als nu uit de vaste kosten voor de infrastructuur, de vaste kosten voor levering en de kosten per eenheid energie. Voor de bepaling hiervan wordt uitgegaan van de gemiddelde tarieven van gasleveranciers voor vastrecht en levering in Nederland.

De resterende kosten voor de afleverset en het onderhoud komen voor rekening van de corporatie zoals ook bij gas. Voor huurders geldt immers dat de ketel, onderhoud en vervanging ook nu onderdeel zijn van de huur.

Standaardmodel businesscase

Om de onderhandelingen te vereenvoudigen zullen corporaties en warmtebedrijven werken met een gestandaardiseerd model voor de businesscase. Het warmtebedrijf biedt daarmee op vertrouwelijke basis inzicht in de kosten en baten van de businesscase en in welke mate bepaalde maatregelen de Bijdrage aansluitkosten (BAK) kunnen verlagen. Hierdoor wordt transparant gemaakt of er een goede balans is tussen een eerlijke prijs en investeringszekerheid (kostprijs plus een redelijk rendement).

Het Expertisecentrum warmte heeft inmiddels samen met TNO een eerste model beschikbaar voor het maken van een businesscase voor een warmtenet.

Geen afspraken over duurzaamheid en isolatie

Aansluiting op een warmtenet kan heel goed worden gecombineerd met isolerende maatregelen. Desondanks zijn hier geen afspraken over gemaakt. De reden is dat er al een afspraak is tussen Aedes en de Woonbond over de huurverhoging bij terugdringen van de warmtevraag, waarbij woonlastenneutraliteit geborgd wordt.

Ook over noodzakelijke verduurzaming van warmtenetten zijn geen afspraken gemaakt. Dit gebeurt al bij de herziening van de Warmtewet. Hierin wordt een verplichte graduele verduurzaming van de warmtenetten opgenomen.

Aansluiting op wijkaanpak

De woningcorporaties en de warmtebedrijven hebben ook met VNG afspraken gemaakt om het Startmotorkader zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wijkgerichte aanpak. Dat betekent concreet dat corporaties naast een eigen businesscase ook een businesscase op gebiedsniveau uitwerken en dat particulieren bij gelijke gevallen hetzelfde aanbod krijgen als corporaties. Er kan enig verschil zijn tussen een individuele en een collectieve aansluiting (grootverbruik en kleinverbruik) en tussen woningtypes.

Tags