Het uitgangspunt van het Klimaatakkoord is dat de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% moet worden verminderd, en op de lange termijn met minimaal 95% (in 2050). Aan vijf tafels zijn daarvoor afspraken gemaakt: industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik, en elektriciteit. In de Regionale Energiestrategieën (RES) staat welke maatregelen daar in de regio voor nodig zijn.

Gebouwde omgeving en elektriciteit 

De RES focust op de gebouwde omgeving (energiebesparing en warmtevoorziening) en elektriciteit (opwekking en infrastructuur). Eventueel kunnen afspraken van andere tafels worden meegenomen in de RES, zoals maatregelen voor duurzame mobiliteit of landbouw en landgebruik. De RES geeft een overzicht van lopende projecten, plannen en strategische keuzes voor de korte en de lange termijn. De energietransitie kan alleen lukken als partijen samenwerken:  overheden, burgers, bedrijfsleven, marktpartijen, netbeheerders en groene partijen. Dit is een van de lessen uit de RES-pilots (Green Deals) die in zeven regio’s zijn gehouden.

Wat is het doel van de RES?

Het afschaffen van (Groninger) aardgas en de omschakeling naar duurzame energievoorziening heeft grote ruimtelijke impact. Zo is in het Regeerakkoord afgesproken dat nieuwe woningen niet meer op het gasnet worden aangesloten. Ook in bestaande woningen wordt binnen 30 jaar geen aardgas meer gebruikt. Ook is duurzame energievoorziening is zichtbaarder en vraagt meer ruimte dan fossiele energie. Het doel van de RES is dit goed in te passen. Regionale samenwerking is essentieel; het zicht op een zonneweide of een windpark stopt niet bij de gemeentegrens, net zomin als de (ondergrondse) energie-infrastructuur. 

De RES is een instrument om te komen tot regionaal gedragen keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie- infrastructuur. Daarmee geeft de regio invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord zoals deze gemaakt zijn aan de sectortafels voor Elektriciteit en Gebouwde omgeving.

Video 'Wat is de Regionale Energiestrategie?'

Onderstaande animatie van het Gelders Energieakkoord geeft helder weer wat de RES inhoudt en wat de opgave precies is: