De nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking ondersteunt nieuwe lokale initiatieven voor productie-installaties voor hernieuwbare energie. Hij zorgt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving. De regeling is bedoeld voor energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) en vervangt per 1 april 2021 de fiscale Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling).  We lichten de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking hieronder kort toe.

Wat houdt de regeling in en hoe werkt het?

Waarom deze regeling?

Het kabinet wil met deze regeling de lokale duurzame opwekking van elektriciteit stimuleren. Achterliggend idee is dat daarmee niet alleen een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling voor duurzame energie, maar ook aan een groter draagvlak voor duurzame energie. Burgers worden immers zelf producent. Bovendien zorgt de regeling voor energiebewustzijn, waardoor burgers ook meer gaan letten op energiebesparing. In de toekomst leidt de regeling mogelijk tot minder netgebruik, omdat minder transport van elektriciteit nodig is.

Via  de Salderingsregeling ontvangen burgers en kleinere bedrijven, die op eigen terrein of dak duurzame elektriciteit opwekken, een verlaging van hun energierekening. De energieleverancier trekt de energie die je teruglevert af van de energie die je geleverd hebt gekregen. Met de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking kunnen omwonenden (in plaats van op eigen dak of grond) makkelijker participeren in productie-installaties voor hernieuwbare energie in hun directe omgeving.

In het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’1 (2017) is opgenomen dat er een aparte regeling komt voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in productie-installaties voor hernieuwbare energie in hun directe omgeving. De Subsidieregeling Coöperatieve energieopwekking (hierna: de regeling) geeft hieraan invulling.

Met deze nieuwe Subsidieregeling wordt de Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling) beeindigd (voor nieuwe projecten). In de de postcoderoosregeling krijgen de leden van een coöperatie of een Vereniging van Eigenaars (VvE), die duurzame elektriciteit opwekt, korting op hun energiebelasting, zolang deze leden wonen of gevestigd zijn in de zogenaamde postcoderoos.

De nieuwe Subdieregeling Coöperatieve Energieopwekking is - als vervanger van de postcoderoosregeling - bedoeld om nieuwe lokale initiatieven voor productie-installaties voor hernieuwbare energie door coöperaties of VvE’s te ondersteunen . Het is voor coöperaties en VvE’s belangrijk dat er zekerheid bestaat over de toekomstige inkomsten en of deze voldoende zijn voor een rendabele exploitatie van de productie-installatie. Deze regeling biedt deze zekerheid. Productie-installaties worden via deze regeling ondersteund met een passend bedrag per kWh dat aansluit bij de kosten van de productie-installatie.

Wat is een postcoderoos? 

Een postcoderoos is het gebied van aangrenzende postcodes waarin de productie-installatie ligt. De leden van een coöperatie of VvE die gezamenlijk eigenaar zijn van een productie-installatie moeten wonen binnen dit postcoderoosgebied.

De postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben). Ook postcodegebieden die alleen raken met een 'punt' horen bij de postcoderoos. De productie-installatie kan in het midden van de zogenoemde postcoderoos liggen maar mag ook in een van de 'blaadjes' van de postcoderoos gerealiseerd worden. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten (in de wandelgangen wordt al gesproken over de postcoderups). Leden van de coöperatie of VvE moeten in de vastgestelde postcoderoos van de productie-installatie wonen.

In onderstaand voorbeeld vormen de postcodes 1234, 1230, 1231, 1450, 1506, 1236 en 1247 een postcoderoos. De productie-installatie kan op iedere willekeurige plaats binnen dit gebied zijn gesitueerd.

postcodegebied

Raadpleeg voor meer informatie over de postcoderoos de veel gestelde vragen over Locatie van de productie-installatie.

Hoe werkt de nieuwe Subsidieregeling?

Op grond van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking kunnen energiecoöperaties en VvE’ subsidie ontvangen voor een coöperatieve productie-installatie die hernieuwbare elektriciteit opwekt. Dit betreft productie-installaties in de categorieën zon, wind en waterkracht. De coöperatie of VvE ontvangt hiermee een vaste subsidie vergoeding voor de productie van coöperatief opgewekte duurzame energie.

De regeling is bedoeld om lokale opwek met productie-installaties voor hernieuwbare energie te ondersteunen. Voor bepaling of van lokale opwek en wanneer niet wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde postcoderoos. Zowel de productie-installatie als de leden van de coöperatie of VvE zullen gevestigd moeten zijn in deze postcoderoos.

De subsidie is een exploitatiesubsidie: de subsidie wordt betaald voor de productie van elektriciteit, uitgedrukt in het geproduceerd aantal kWh. Met het verstrekken van de subsidie wordt gedurende vijftien jaar het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van de hernieuwbare elektriciteit en de relevante gemiddelde marktprijs van elektriciteit geheel of gedeeltelijk gecompenseerd. Dit verschil wordt ook wel de onrendabele top genoemd. Daarbij wordt een redelijk rendement op eigen vermogen gehanteerd.

Hoeveel geld is met deze regeling gemoeid?

In 2021 is er een openstellingsbudget beschikbaar van 100 miljoen euro. Het beschikbare budget wordt op volgorde van ontvangst van de aanvragen verdeeld. Subsidie kan worden aangevraagd van 1 april 2021, 09:00 uur tot 1 december 2021, 17:00 uur. 

Jaarlijks zal er een openstellingsronde komen voor het indienen van aanvragen. Bij deze openstellingsronde zal worden aangegeven voor welke categorieën productie-installaties in dat jaar een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend.

In het openstellingbesluit worden de categorieën productie-installaties aangewezen die in die periode voor subsidie in aanmerking komen en worden per categorie productie-installaties het basisbedrag, het maximum aantal vollasturen, de basiselektriciteitsprijs en voor het lopende jaar het voorlopige correctiebedrag vastgesteld.

Kun je onbeperkt gebruik maken van de regeling?

Per locatie mag per openstellingsronde per categorie productie-installaties maximaal één aanvraag worden ingediend. In volgende openstellingsrondes kan wel een aanvraag gedaan worden voor een nieuwe productie-installatie (bijvoorbeeld ter uitbreiding) op dezelfde locatie.

Voor wie is de regeling bedoeld en waar kan ik meer informatie vinden?

Welke collectieven komen in aanmerking voor de Subsidieregeling?

Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE). Met het oog op de doelstelling van de regeling is het van belang dat alleen rechtsvormen toegang tot de regeling hebben waarbinnen door de leden wordt samengewerkt en alle leden zeggenschap hebben. Dit is het geval bij coöperaties en VvE’s. Om als coöperatie voor subsidie in aanmerking te komen, is het vereist dat de coöperatie tenminste als een van haar doelstellingen de productie van hernieuwbare energie heeft.

De coöperatie of VvE vraagt de subsidie aan en is de ontvanger van de subsidie. De coöperatie of VvE is immers ook de entiteit die investeert in de productie-installatie en die ook de inkomsten ontvangt uit bijvoorbeeld de verkoop van de opgewekte energie. De coöperatie of VvE heeft zodoende de centrale regie over de financiën met betrekking tot de energieproductie. De regeling stelt geen eisen aan de verdeling van de subsidie door een coöperatie of VvE aan haar leden, omdat dat niet nodig is voor de effectieve stimulering van hernieuwbare energieproductie of uitvoering van de regeling.

Wie kan profiteren van de Regeling?

Particulier en ondernemers die samen met anderen investeren in opwekking van duurzame energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak of grond in de buurt. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen, dat willen zeggen binnen een zogenaamd postcoderoosgebied, kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen.

Welke technieken/productie-installaties komen in aanmerking voor de regeling?

De regeling geldt voor elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen. Aanvragen kunnen worden ingediend voor vormen van hernieuwbare energie, te weten zon-PV, wind op land en waterkracht.

Per technologie worden twee categorieën productie-installaties opengesteld:

 • Productie-installaties die aangesloten worden op een kleinverbruikersaansluiting (maximaal 3*80A)
 • Productie-installaties die aangesloten worden op een grootverbruikersaansluiting (meer dan 3*80A) 

Dit onderscheid is gemaakt omdat er verschillende regels gelden voor eigen gebruik achter de meter bij klein- en grootverbruikersaansluitingen. 

Per categorie is afgebakend hoe groot de productie-installaties minimaal moeten en maximaal mogen zijn om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie:

 1. Zon-PV aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kWp;
 2. Zon-PV aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 500 kWp;
 3. Wind op land aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kW;
 4. Wind op land aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 1000 kW;
 5. Waterkracht aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kW;
 6. Waterkracht aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 150 kW.

Wie moet ik benaderen als ik specifieke vragen heb over de regeling in relatie tot mijn project?

Op dit moment is de Subsidieregeling nog niet officieel gestart. Van 18 november tot 9 december 2020 heeft een internetconsultatie over de nieuwe regeling plaats gevonden. Daaruit kunnen nog wijzigingen in de definitieve regeling naar voren komen. De verwachting is dat de Regeling in januari 2021 - na goedkeuring van de Tweede Kamer - gepubliceerd zal worden in de Staatscourant en daarmee definitief is.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal de subsidieregeling gecommuniceerd worden en kunnen subsidie aanvragen ingediend worden. Voor vragen over het aanvragen van subsidie kun je contact opnemen met RVO. Voor vragen over uitwerking van een project in het kader van de regeling kun je contact opnemen met de helpdesk van HIER opgewekt.

Subsidie aanvragen

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

De subsidieregeling wordt jaarlijks opengesteld met een vastgesteld budgetplafond (2021: 100 miljoen euro). Ook worden per categorie productie-installaties het basisbedrag per kWh, het maximum aantal vollasturen, de basiselektriciteitsprijs per kWh en de voorlopige elektriciteitsprijs vastgesteld.

Aanvraag en informatievereisten

De aanvragen kunnen (alleen digitaal) worden ingediend via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):  https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html. Bij de aanvraag moet informatie worden aangeleverd over de subsidieontvanger en de productie-installatie. Met deze informatie wordt beoordeeld of de productie-installatie tijdig kan worden gerealiseerd.

Beoordeling van de aanvragen door RVO vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst. Aanvragen die op dezelfde dag zijn binnen gekomen, worden behandeld alsof zij gelijktijdig zijn binnen gekomen. Indien het budgetplafond wordt bereikt en niet alle aanvragen die op de betreffende dag zijn binnen gekomen gehonoreerd kunnen worden, wordt er geloot onder deze aanvragen. Aanvragen die na 17:00 uur worden gedaan, worden gezien als binnen gekomen op de volgende dag. Indien de aanvraag niet compleet is, krijgt de aanvrager de gelegenheid om deze aan te vullen. De datum dat de aanvraag compleet is, wordt gezien als de datum van binnenkomst.

Waar moet mijn aanvraag aan voldoen?

De SCE regeling is bedoeld voor lokale coöperatieve opwek. Er zijn dus specifieke spelregels toegevoegd om dit lokale en coöperatieve karakter zeker te stellen. De belangrijkste voorwaarden zijn:
- Aanvraag is mogelijk voor een coöperatie of een VVE
- Leden in de coöperatie hebben ieder 1 stem in de ALV. Leden in de VVE hebben al een methodiek voor stemmen (via een andere verdeelsleutel)
- Deelnemers aan projecten hebben zelf een kleinverbruikers aansluiting (dus t/m 3 x 80 A)
- Deelnemers kunnen particulieren of rechtspersonen zijn
- Deelnemers hebben op het moment van deelname voor de subsidie een adres in de postcoderoos van het betreffende project (dus het centrale 4 cijfer postcodegebied en de direct aangrenzende gebieden).
- Per adres 1 lid.
- Per projectlocatie dient er minimaal 1 lid per 5 kW (Zon) of 1 minimaal 1 lid per 2 kW (Wind) opgesteld vermogen te zijn. Zijn er meerdere projecten op 1 locatie dan moeten deze uit verschillende leden bestaan.

Welke informatie moet ik meesturen met mijn aanvraag?

De aanvraag moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 1. Naam, adres, de vestigingsplaats en het rekeningnummer van de subsidieontvanger;
 2. Categorie productie-installaties waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
 3. Locatie waarop de productie-installatie wordt aangebracht;
 4. De gewenste postcoderoos;
 5. Hoeveelheid op te wekken en in te voeden kWh per kalenderjaar van de productie-installatie gedurende de periode waarover subsidie wordt aangevraagd; en
 6. Tijdschema van de ingebruikname van de productie-installatie.

Afhankelijk van het project dient aanvullend de volgende informatie meegestuurd te worden:

 • Verklaring van de netbeheerder over de beschikbaarheid van transportcapaciteit: 
  Indien de productie-installatie wordt aangesloten op het elektriciteitsnet met een grootverbruikersaansluiting, gaat de aanvraag vergezeld van een verklaring van de netbeheerder over de beschikbaarheid van transportcapaciteit. De verklaring van de netbeheerder mag niet ouder dan vier weken zijn bij het indienen van de aanvraag. Op de website van RVO wordt een format voor de verklaring door de netbeheerder ter beschikking gesteld.
 • Recht van Opstal:
  Indien de productie-installatie wordt geplaatst op, in of boven een onroerende zaak van een derde waarvoor een recht van opstal nodig is, is een notariële akte van vestiging van recht van opstal vereist en inschrijving van die akte in de openbare registers. Op de website van RVO wordt een format voor deze overeenkomst ter beschikking gesteld. Uiterlijk zes maanden na de datum van de beschikking tot subsidieverlening dient een kopie van de akte van vestiging van het recht van opstal en een kopie van de inschrijving van die akte in de openbare registers ingediend te worden. 
 • Huur- of gebruikersovereenkomst:
  Indien de productie-installatie wordt aangebracht op, in of boven een onroerende zaak in eigendom van een vereniging van eigenaars of een onroerende zaak met een recht van erfpacht moet met de aanvraag een huur- of gebruikersovereenkomst meegestuurd worden.
 • Statuten Coöperatie:
  Indien een coöperatie een aanvraag voor subsidie indient moeten de statuten van de coöperatie meegestuurd worden.
 • Vergunningen:
  De noodzakelijke vergunningen voor de realisatie van de productie-installatie en – in geval van een windenergie of waterkracht installatie – de daarvoor verplichte vergunning
 • Haalbaarheidsstudie:
  Met de subsidieaanvraag moet een haalbaarheidsstudie meegestuurd worden die in ieder geval bevat: Een omschrijving van de productie-installatie; Een exploitatieberekening; Een financieringsplan voor de productie-installatie; Inzicht in het eigen vermogen van de aanvrager; Een windenergie-opbrengstberekening (indien windenergie met vermogen > 100 kW); Een waterkracht-opbrengstberekening (indien waterkracht met vermogen > 100 kW).

Waarop wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Beoordeling van de aanvragen vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst. Aanvragen die op dezelfde dag zijn binnen gekomen, worden behandeld alsof zij gelijktijdig zijn binnen gekomen. Indien het budgetplafond wordt bereikt en niet alle aanvragen die op de betreffende dag zijn binnen gekomen gehonoreerd kunnen worden, wordt er geloot onder deze aanvragen. Aanvragen die na 17:00 uur worden gedaan, worden gezien als binnen gekomen op de volgende dag. Indien de aanvraag niet compleet is, krijgt de aanvrager de gelegenheid om deze aan te vullen. De datum dat de aanvraag compleet is, wordt gezien als de datum van binnenkomst.

De subsidieaanvraag kan worden afgewezen indien:

 • De aanvraag niet voldoet aan de bij of krachtens de regeling gestelde bepalingen;
 • Het onaannemelijk is dat de productie-installatie binnen 18 maanden (zonne-energie) dan wel 3 jaar (windenergie en waterkracht) in gebruik wordt genomen;
 • Het onaannemelijk is dat de productie-installatie de hele subsidieperiode in werking kan zijn;
 • Het onaannemelijk is dat de productie-installatie uitvoerbaar, technisch, financieel en/of economisch haalbaar is;
 • Één of meer vereiste vergunningen niet zijn verleend;
 • De productie-installatie geheel of gedeeltelijk bestaat uit gebruikte materialen;
 • Al een financiële tegemoetkoming of subsidie voor de productie-installatie vanuit het Rijk is ontvangen
 • Onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn aangegaan voor de productie-installatie voor de datum waarop de subsidie is aangevraagd

Noot: In 2021 geldt vanwege de overgang van de oude postcoderoosregeling naar de nieuwe regeling niet de eis van geen onomkeerbare investeringsbeslissingen. Voor aanvraag in 2021 geldt dat de productie-installatie niet in gebruik genomen mag zijn vóór de datum waarop de subsidie is aangevraagd.

Wat als mijn aanvraag niet voldoet aan de regels?

Als de aanvraag niet voldoet aan de regels of het niet aannemelijk wordt geacht dat de productie-installatie wordt gerealiseerd wordt de aanvraag afgewezen. Datzelfde geldt als er voor de productie-installatie al rijksstimulering is verstrekt. Daarnaast zijn er nog enkele andere afwijzingsgronden.

Is het mogelijk om tegelijkertijd gebruik te maken van een andere (subsidie)regeling?

Er mag geen eerdere rijksstimulering voor de productie-installatie verstrekt zijn.

Binnen hoeveel tijd ontvang ik een reactie op mijn aanvraag?

Uiterlijk 13 weken na de aanvraag ontvang je een reactie. Eventueel kan de reactietermijn door RVO eenmalig met nog eens 13 weken verlengd worden. Als de aanvraag aan de gestelde eisen voldoet en er is nog voldoende budget beschikbaar, zal er een beschikking tot subsidieverlening worden afgegeven. In de beschikking wordt de postcoderoos opgenomen en voor welke techniek de beschikking wordt verleend. Ook wordt voor het berekenen van de subsidie en de voorschotten vastgesteld wat de maximale subsidiabele productie, het basisbedrag, de basiselektriciteitsprijs en het maximum aantal vollasturen is.

Waaraan moet ik voldoen als mijn aanvraag is goedgekeurd?

Uiterlijk een half jaar na subsidie toekenning dient:

 • de ledenlijst te worden aangeleverd:
  De ledenlijst bevat naam en adresgegevens van de leden: in geval van een VvE alle leden, in een geval van een coöperatie de deelnemende leden. Wijzigingen in de lijst van deelnemende leden worden eenmaal per jaar gemeld. De overeenkomsten tussen de coöperatie en de leden waaruit blijkt dat het lid financieel participeert in de productie-installatie kunnen ter controle worden opgevraagd.
 • het recht van opstal te zijn gevestigd, voor zover van toepassing.

Tijdschema en looptijd

Bij subsidie aanvraag moet een tijdschema meegestuurd worden wanneer de productie-installatie zal worden gerealiseerd. Ook moet aangegeven worden wat het begin van de looptijd van de subsidie zal zijn. Het begin van de looptijd van de subsidie kan op verzoek van de subsidieontvanger maximaal driemaal worden gewijzigd, mits het verzoek wordt ingediend:

 • Voor de oorspronkelijke datum is verstreken
 • De nieuwe datum niet later is dan de maximale realisatietermijn
 • De installatie nog niet in gebruik is genomen.

Deze flexibiliteit is mogelijk gemaakt omdat het lastig is om op het moment van aanvraag de startdatum goed in te schatten. Tegelijk is een zo realistisch mogelijke startdatum gewenst om de uitgaven voor deze regeling te kunnen voorspellen.

Realisatie

Een productie-installatie moet,  gerekend vanaf beschikking tot subsidieverlening, in gebruik zijn genomen:

 • Binnen anderhalf jaar voor zon-PV
 • Binnen drie jaar voor windenergie of waterkracht. Daarbij geldt ook dat  binnen 1,5 jaar de opdrachten voor de levering van onderdelen voor de bouw van de productie-installatie moeten worden verstrekt.

Indien de opdrachtverstrekking of ingebruikname niet tijdig heeft plaatsgevonden kan de beschikking worden ingetrokken.

Wijzigingen

Als er ten opzichte van de aanvraag wijzigingen aan de orde zijn, bijvoorbeeld wat betreft de omvang van de productie-installatie, moet dit zo snel mogelijk worden doorgegeven, maar ten minste vóór het begin van de looptijd van de subsidie.

De subsidieontvanger dient tot en met vijf jaar na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling mee te werken aan een evaluatie van de verleende subsidie, voor zover medewerking redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Desgevraagd worden daarvoor alle overige bescheiden, gegevens of inlichtingen vertrekt die nodig zijn voor een beslissing over de subsidie.

Wat is de looptijd van de subsidie?

De subsidie wordt verstrekt voor een looptijd van 15 jaar. Een looptijd van 15 jaar geeft voldoende zekerheid dat een productie-installatie voor langere tijd elektriciteit blijft produceren. De technische levensduur van dit type productie-installaties is meestal ruimer dan 15 jaar. De subsidieperiode start op de door subsidieontvanger in de aanvraag aangegeven datum, die valt binnen de uiterste termijn waarop de productie-installatie in gebruik moet zijn genomen. Dat is 18 maanden voor zon-PV en 3 jaar voor wind en waterkracht. De looptijd van de subsidie kan met ten hoogste een jaar verlengd worden om het ongebruikte aantal kWh dat voor subsidie in aanmerking komt, te produceren.

Bij wie moet ik de subsidie aanvragen?

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De werkwijze voor aanvraag, beoordeling en uitbetaling van de subsidie komt grotendeels overeen met die van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie ++ (SDE++). Net als bij de SDE+(+) wordt gebruik gemaakt van ondersteuning door CertiQ ten aanzien van het meten van de productie. CertiQ is de Nederlandse certificeringsautoriteit die verantwoordelijk is voor de uitgifte van de garantie van oorsprong (de garantiebeheerinstantie).

De aanvraag dient via het e-loket van RVO ingediend te worden (Noot: op dit moment nog niet geopend). De gegevens in de aanvraag worden automatisch ingelezen in het administratieve systeem. De beoordeling van de gegevens gebeurt handmatig.

Hoe werkt de subsidievaststelling?

Binnen zes maanden na afloop van de subsidieperiode moet de subsidieontvanger een aanvraag indienen voor definitieve subsidievaststelling. Daarop ontvangt de subsidieontvanger binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag de beschikking tot subsidievaststelling.

Hoe werkt de voorschotverlening?

Een voorschot op de subsidie wordt één keer per jaar verstrekt. Het voorschot wordt jaarlijks bepaald door het met elkaar vermenigvuldigen van:

 • Het (per kalenderjaar) vastgestelde maximum aantal kWh; en
 • Het vastgestelde basisbedrag minus het voorlopige correctiebedrag.

Na afloop van ieder kalenderjaar wordt het voorschot in het daaropvolgende kalenderjaar bijgesteld aan de hand van de productie in het voorgaande kalenderjaar waarover garanties van oorsprong zijn afgegeven en het vastgestelde definitieve correctiebedrag. Het voorschot wordt in maandelijkse bedragen uitbetaald in  één-twaalfde van 80% van het vastgestelde voorschot. Daartoe dien je een je als coöperatie of VVE een rekening te openen bij de garantiebeheerinstantie (CertiQ). Eventuele bijstelling van het voorschot vindt plaats binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar.

Deze lijst van veel gestelde vragen en antwoorden is door HIER opgewekt gemaakt op basis van de concept regeling. De regeling is nog niet definitief vastgesteld. De lijst wordt regelmatig aangepast en geactualiseerd. Heb je vragen, stel deze dan via info@hieropgewekt.nl. Aan de inhoud van dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Het verdient aanbeveling om zo nodig in concrete gevallen advies in te winnen.